Algemene Voorwaarden voor huur

Safe and Save Rentals Algemene voorwaarden voor huur
1.Brandstof wordt door de huurder betaald.

2. De huurder dient vooraf een borg van Naf 500,00 contant te voldoen. Tenzij anders wordt overeengekomen, dient betaling van de huur contant te geschieden. De vooruitbetaling van de huur en de borg strekt tot betaling van de verschuldigde huurbedrag, tot vergoeding van het eigen risico en tot betaling van alle andere kosten waartoe de huurder gehouden is. De borg terzake van het eigen risico wordt pas verrekend zodra het voertuig is teruggebracht bij verhuurder. Indien de vordering van verhuurder niet contant of niet op het overeengekomen tijdstip wordt voldaan, dan is huurder vanaf dat moment de wettelijke rente, vermeerderd met 2 % op jaarbasis, over het openstaande bedrag verschuldigd. Indien huurder ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is verhuurder gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen.

3. De data die zijn vastgelegd bij de definitieve reservering( nadat de verhuurder de betaling heeft ontvangen) zijn bindend. De huurder verplicht zich het afgesproken aantal huurdagen te betalen, ook al wordt de auto later opgehaald of eerder ingeleverd.

4. De auto is W.A. en P.O.I. verzekerd. Kosten aan de huurauto, voortvloeiend uit een ongeluk, aanrijding , diefstal, inbraak of vernieling wordt verhaald op de huurder, die verhuurder terzake vrijwaart, blijft evenwel schade aan derden, die weliswaar door verzekeraar op grond van de wet wordt vergoed,minus het eigen risico van Naf 500(dit eigen risico geldt per schadegeval en wordt verhaald op de huurder), doch terzake waarvan krachtens de polisvoorwaarden geen dekking is. Dit doet zich voor indien de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs heeft verkeerd ten tijde van het ontstaan van de schade, deze schade zal volledig op de huurder verhaald worden.
4.a. All Risk optioneel. Kosten aan de huurauto, voortvloeiend uit een ongeluk, aanrijding , diefstal, inbraak of vernieling en voor voor wettelijke aansprakelijkheidsschaden wordt een eigen risico van resp. Naf 500,00 voor casco schade en Naf 500,00 voor wettelijke aansprakelijkheidsschaden (dit eigen risico geldt per schadegeval) verhaald op de huurder, die verhuurder terzake vrijwaart, blijft evenwel schade aan derden en aan de huurauto, die weliswaar door verzekeraar op grond van de wet wordt vergoed doch terzake waarvan krachtens de polisvoorwaarden geen dekking is. Dit doet zich voor indien de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs heeft verkeerd ten tijde van het ontstaan van de schade, deze schade zal volledig op de huurder verhaald worden.

5. Wanneer schade is ontstaan door onverantwoord rijgedrag, te hard rijden, opzettelijk handelen of nalaten, aan opzetgrenzende roekeloosheid, grove nalatigheid of grove schuld van de huurder (waaronder begrepen indien de bestuurder onder invloed van alcohol en/of drugs een aanrijding en/of ongeluk heeft veroorzaakt), wordt de gehele schade op de huurder verhaald.

6. Tenzij van te voren anders is overeengekomen, dient de huurder de auto bij de verhuurder op te halen. Bij het ophalen van de auto is een geldig rijbewijs nodig. Huurder verplicht zich het voertuig met alle accessoires uiterlijk op de dag en het tijdstip dat de overeenkomst eindigt bij het adres van de verhuurder, in dezelfde staat, normale slijtage uitgezonderd, terug te bezorgen, tenzij voordien door de huurder een verlenging van de huurtermijn is aangevraagd en deze verlenging hem door verhuurder is toegestaan. De aldus verlengde huurtermijn blijft onderworpen aan deze standaardbepalingen en eindigt op het nader overeengekomen tijdstip, welke bindend is.
Indien is overeengekomen dat de verhuurder, na inlevering van de auto, zal worden weggebracht, dient de huurder zich exact aan de overeengekomen tijd, zoals vermeld op het huurcontract, te houden. Wordt de auto eerder of later teruggebracht, is de verhuurder niet verplicht de huurder weg te brengen en dient de huurder zelf voor vervoer te zorgen.

7. Indien het voertuig niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde, termijn bij de verhuurder weer is ingeleverd, ontstaat voor de verhuurder het recht tot onmiddellijke terugname van het voertuig, waarbij overigens de huur automatisch doorgaat onder dezelfde bepalingen tot en met de dag en het uur dat het voertuig weer in het bezit is van verhuurder.
Voor ieder extra uur wordt Naf 30,00 in rekening gebracht. Indien de auto eerder teruggebracht wordt, is de verhuurder niet verplicht geld terug te geven. Wanneer de huurder aantoont dat overschrijding van de oorspronkelijke huurtermijn het gevolg is van een hem niet toerekenbare tekortkoming, zoals een technisch mankement van het voertuig dat reeds in aanleg aanwezig was bij het aangaan van de huurovereenkomst, zal het in dit artikel genoemde uurtarief niet in rekening worden gebracht. Tevens zal door verhuurder worden beoordeeld, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, of over die periode een (gedeelte van de ) dagprijs verschuldigd is.

8. Gedurende de tijd dat huurder over het voertuig beschikt, zijn kosten aan het gebruik van het voertuig verbonden zoals motorbrandstof, stalling, wassen voor rekening van huurder.

9. Alleen diegene die op het huurcontract vermeld staat met naam en rijbewijsnummer mag de auto besturen.
De auto heeft een inzittendenverzekering. De huurder vrijwaart verhuurder voor alle schade van inzittenden of derden waarvoor verhuurder aansprakelijk mocht zijn.

10. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle boetes die aan verhuurder worden opgelegd ter zake van gedurende de huurtijd door de bestuurder en/of inzittende gepleegde strafbare feiten, tenzij de door verhuurder verschuldigde boetes en /of schade een gevolg zijn van een defect aan het voertuig dat reeds (in eerste aanleg) aanwezig was bij de aanvang van de huur.

11. Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst onmiddellijk te ontbinden, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en renten, indien blijkt dat huurder tijdens de huurperiode de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, of niet op tijd of niet ten volle nakomt; bij overlijden, curatele stelling, aanvraag van surseance van betaling of faillissement van huurder: of indien zich tussentijds omstandigheden voordoen, waarmee verhuurder bij aanvang van de huur niet op de hoogte was, welk van dien aard zijn dat ware verhuurder hiervan op de hoogte geweest, deze de huurovereenkomst niet was aangegaan.
Huurder is alsdan gehouden het voertuig met accessoires terstond te retourneren, bij gebreke waarvan verhuurder gerechtigd is zich weer in het bezit van het voertuig met accessoires te stellen. Huurder machtigt hierbij de verhuurder of een nader door deze aangewezen persoon om het voertuig te controleren waar deze zich bevindt dan wel zich weer in het bezit van het voertuig te stellen.In het geval dat het voertuig door verhuurder is teruggehaald behoudt zij alle rechten om de terzake gemaakte kosten of door de verbreking van de overeenkomst geleden schade op de huurder te verhalen.Indien het voertuig vroegtijdig wordt ingeleverd, blijft de huurder de volledig overeengekomen huursom verschuldigd aan de verhuurder. Ingeval van lange termijn huur(1 maand of langer) wordt bij opzegging door de huurder geen restitutie van de huursom van de lopende maand gegeven,tevens zal er een contractafkoopsom ter hooghte van 1 week huursom in rekening worden gebracht aan de huurder.

12. De huurder dient er voor te zorgen dat geregeld water- en oliepeil alsmede de bandenspanning wordt gecontroleerd, dat in overleg met de huurder de verhuurder de gelegenheid krijgt de auto een onderhoudsbeurt te geven, reparaties te laten doen en de jaarlijkse keuring te laten verrichten . Bij schade door nalatigheid hiervan zijn de kosten voor de huurder. Een lekke band moet de huurder op zijn kosten laten maken bij een “tire-repair shop” (Naf 10,00) Deze zijn op verschillende plaatsen langs de weg te vinden. Indien de auto wordt teruggebracht met een lekke ( reserve) band, wordt Naf 350,00 in rekening gebracht. Indien een band niet gerepareerd kan worden, dient de huurder op eigen kosten een nieuwe band aan te laten brengen en de de verhuurder daar onmiddellijk van in kennis te stellen.

13. De huurder heeft indien verder rijden met het gehuurde voertuig onmogelijk is, ten gevolge van een defect aan het voertuig slechts recht op vervangend vervoer , indien er binnen het bedrijf een andere auto beschikbaar is. Andere kosten of (gevolg) schade worden niet vergoed. In alle andere gevallen waarbij verder rijden onmogelijk is, heeft de huurder geen recht op vervangend vervoer.
Voor schade aan lading, hoe dan ook ontstaan, is verhuurder nimmer aansprakelijk. Huurder, ook indien deze een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt geacht van zijn mogelijke schade een eigen verzekering af te sluiten.
De huurder heeft recht op vervangend vervoer (indien beschikbaar) of restitutie over de reeds betaalde huur, indien de huurder niet schuldig is bevonden in geval van een aanrijding.

14. Huurder verklaart, behoudens tegenbewijs, het voertuig zonder zichtbare gebreken en/of beschadigingen te hebben ontvangen, tenzij in de schaderegistratie anders is aangegeven. Ingeval van een defect aan het voertuig / interieur en/of schade, overkomen aan of veroorzaakt met het gehuurde voertuig, is de huurder verplicht de verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen; ( tijdens kantooruren).
Bij pech onderweg, of bij uw huis / appartement / hotel dient de verhuurder te bellen. (tel nr.6857550.). Rij niet in het Christoffelpark en op onverharde en moeilijk te bereiken terreinen. Schade aan motor en carrosserie door rijden op onverhard terrein is ook volledig voor rekening van de huurder

In geval van een ongeval / aanrijding is de huurder verplicht:
a. de verhuurder meteen op de hoogte te stellen en de “Road Service” te bellen, nummer 199;
b. indien nodig , de verkeerspolitie waarschuwen ( telefoon 911)
c. daarna instructies van de verhuurder op te volgen, zoals het overleggen van getuigenverklaringen en/of andere bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben;
d. te alle tijde binnen 24 uur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier van de “Road Service” bij verhuurder in te leveren of anderszins tijdig ter hand te stellen;
e. zich van erkenning van schuld in welke vorm ook te onthouden
f. het voertuig nooit achter te laten dan na behoorlijke gebruikmaking van alle veiligheidsvoorzieningen tegen ongevallen, diefstal en inbraak die aan en in het voertuig zijn aangebracht.
g. De verhuurder en eventueel door haar aan te wijzen personen alle gevraagde medewerking tot verweer tegen aanspraken van derden of ter verkrijging van schadevergoeding van derden te verlenen en alle in verband met het ongeval door huurder/bestuurder ontvangen of aan deze betekende documenten en brieven etc. aan verhuurder af te geven;
Indien de auto moet worden weggesleept dient men de wegenwacht te bellen. ( 9 – 24 – 7 ) en de verhuurder direct te informeren.

15. Het voertuig mag niet worden gebruikt of bestuurd:
a door een persoon die niet in het bezit is van een geldig rijbewijs, wiens juiste naam en adres niet op de huurovereenkomst is vermeld, of ten aanzien van wie een onjuiste naam, adres of leeftijd is opgegeven;De huurder dient minimaal 3 jaar een rijbewijs te bezitten.
b door een persoon onder invloed van alcoholische drank, of van verdovende en opwekkende middelen, of door een persoon die lijdt aan enig geestelijk en lichamelijk gebrek, waardoor zijn vermogen om een voertuig te besturen en/of zijn oplettendheid wordt aangetast:
c voor het vervoer van passagiers of goederen tegen vergoeding, ten behoeve van een met de wet strijdig doel
( zoals diefstal, smokkel enz.) in snelheidstests, voor het geven van rij-onderricht, wedstrijden of rally’s of voor het voortduwen of slepen van een ander voertuig en/of trailer.

16. Huurder verplicht zich het voertuig niet te zullen (doen) overbelasten met passagiers, bagage, lading enz.

17. Normale slijtage onkosten zijn voor rekening van de verhuurder.

18. De auto’s zijn voorzien van alarm; Indien voorzien moet deze ten alle tijden gebruikt worden.

19. Indien de auto schoon wordt afgeleverd, moet deze ook schoon teruggebracht worden. Zo niet, dan wordt hiervoor Nafl. 50,00 in rekening gebracht.
Er moet super getankt worden. ( geel bij de pomp). Bij de aflevering wordt de tankinhoud bepaald, de auto moet met dezelfde tankinhoud weer ingeleverd worden. Verschil per 1/8 tank is Nafl. 12.50. Leeg 1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 Vol
Als de benzinemeter een tankinhoud aangeeft van ¼ is het aan te raden om te gaan tanken. De kwaliteit van de benzine is vrij slecht, dus de tank nooit helemaal leegrijden!

20. Parkeren bij Mambobeach wordt afgeraden.
21. de auto is soms voorzien van een radio/cd speler met afneembaar front, deze dient ten alle tijden bij het verlaten van de auto meegenomen te worden, bij inbraakschade door het niet wegnemen van voornoemd front zullen de kosten volledig voor rekening van de huurder komen.
22.het kwijt raken van de assecoires zal aan de huurder de volgende kosten in rekening worden gebracht Accessoires:
1.stuurwiel lock 50 ANG, 2.krik 50 ANG, 3.wiel lock 50 ANG
4.wielsleutel 50 ANG, 5. reserveband 350 ANG
LAAT GEEN WAARDEVOLLE SPULLEN ZICHTBAAR ACHTER IN DE AUTO. DIT VOORKOMT SCHADE AAN DE AUTO EN VERVELENDE AANGIFTES.

22. Huurder dient te voorkomen dat enig recht op het voertuig wordt gevestigd, dat het wordt uitgeleend of verkocht of dat daarover anderszins wordt beschikt.

23. Eventuele nietigheid of ongeldigheid van een of meer bepalingen van deze overeenkomst laten de geldigheid en de toepasselijkheid van de overigen onverlet. Eventuele kosten voortvloeiend uit het niet nakomen van deze voorwaarden, zijn volledig voor rekening van de huurder.
24. Verhuurder is gerechtigd, en de huurder geeft hierbij toestemming , dat op de gehuurde wagen reklame uitingen kunnen worden geplaatst door de verhuurder voor derden.

25.Op de huurovereenkomst en eventuele daaruit voortvloeiende overeenkomsten is het recht van het land Curacao van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit deze voorwaarden en/of rechten en plichten van betrokkenen bij overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Willemstad (Curacao) en in spoedeisende gevallen de President van de Rechtbank te Willemstad. Voorwaarden liggen ter inzage bij de verhuurder en in de huurauto’s.

Curacao 2022

Contact Us
Translate »